Familiehjem

Familiehjem er en mulighet for noen av de mest krevende barn og unge som mottar tjenester fra barnevernet. Målgruppen for plass i familiehjem er de som ofte før ble plassert i institusjon.

Ansvar for å finne familiehjem
Det er statlig barnevern gjennom Bufetat som har ansvar for rekruttering av familiehjem. Bufetat har hatt store utfordringer med å skaffe nok familiehjem. I 2012 ble det derfor åpnet for et samarbeid med ideelle organisasjoner om kjøp av familiehjemstjenester. Fra 2012 har Haraldsplass Barnevern hatt avtale med Bufdir om rekruttering og veiledning av familiehjem. Dette gjør at Haraldsplass Barnevern kan gi et enda mer helhetlig tilbud til ungdommer. Det er spesielt viktig å kunne gi ungdom et videre tilbud når behovet for institusjonsplass opphører. De samme fagpersonene vil kunne følge den enkelte videre og gjøre overgangen mykere.

Ekstra støttetiltak
Barnevernet har tradisjonelt benyttet institusjonsplasser til de mest krevende ungdommene som har behov for profesjonell omsorg og behandling. I senere år har det vært en endring mot å benytte familiehjem i større grad enn tidligere til denne målgruppen. Familiehjem er et fosterhjem med særlige forutsetninger og ses på som et forsterket fosterhjem. Som Familiehjem er man tilknyttet et profesjonelt team rundt ungdommen. Familiehjem yter omsorg og inngår i et team rundt ungdommen som skal sikre god behandling og oppfølging. Hjemmet vil ha en erfaren institusjon i ryggen og et tett samarbeid i hverdagen. Et individuelt tilbud blir skreddersydd til hver enkelt ungdom. Tilbudet kan inneholde frikjøp av en foreldre til å være hjemmeværende, 24 timers telefonberedskap i institusjonen, konsulent som er tett på, samt veiledning og støtte. Videre vil miljøterapeut bistå i hverdagen og man vil få avlastning i helger og ferier.

Fulltidsjobb som familiehjem
Noen barn og unge har behov for ekstra oppfølging. De trenger voksne som støtter opp rundt å mestre hverdag og skole, og som legger til rette for en god overgang til voksenlivet. I familiehjemmet vil den ene av foreldrene ha som sin daglige oppgave å yte god omsorg og bistand til ungdommen de har tatt inn. Familiehjem brukes som en av flere tiltak for ungdom som trenger et døgnbasert behandlings- og omsorgstilbud. Familiehjemmet har ansvar for å bistå ungdommen i sin personlige utvikling mot voksenverden.

Bli familiehjem
Som familiehjem åpner du hjemmet ditt for en ekstra ungdom over en bestemt periode. Du går inn i den krevende oppgaven å hjelpe en ungdom å etablere seg i trygge og omsorgsfulle omgivelser. Det å gi en ungdom mulighet for kursendring og en ny start, er en givende oppgave. Du vil få et profesjonelt støtteapparat i ryggen, veiledning, avlastningsordninger og lønn til en av foreldrene.

Hvis du kunne tenke deg å bli familiehjem eller ønsker mer informasjon, ta kontakt. Vi tar gjerne en prat om oppgaver og støtte fra barnevernet. Som familie hos oss få man kursing, veiledning, avlasting og knyttes opp mot vårt fagmiljø.