Vår historie

l 1915 startet Domkirkens diakonat planlegging av et aldershjem, og i 1930 kunne Domkirkehjemmet innvies.
Her var plass til 39 pensjonærer – fordelt på 23 enkelt rom og 8 dobbeltrom. Hensikten var å skape et hjem for gamle som var oppegående og hadde full førlighet, de skulle kunne stelle sine rom og møte frem til felles måltider.

Så tidlig som i 1878 startet en organisert diakonal tjeneste ved Bergen Domkirkes menighet.
Denne virksomheten var bred, med ulike arrangementer og med oppsøkende virksomhet i hjemmene. Menighet en var delt opp i mer enn 20 områder, som ulike frivillige hadde ansvar for. De ansatte også en diakonisse som drev menighetspleie.

l 1915 startet Domkirkens diakonat planlegging av et aldershjem, og i 1930 kunne Domkirkehjemmet innvies.
Her var plass til 39 pensjonærer – som de ble kalt, fordelt på 23 enkelt rom og 8 dobbeltrom. Hensikten var å skape et hjem for gamle som var oppegående og hadde full førlighet, de skulle kunne stelle sine rom og møte frem til felles måltider.

I 1965 ble det åpnet en ny kombinert pensjonær- og pleiehjems avdeling med syv rom.
Samme året godkjente helsedirektoratet 30 senger som sykehjem for behandlingstrengende pasienter fra Haukeland sykehus. Denne oppgaven ble tildelt Domkirkens pleiehjem- som da fungerte som et B-sykehus med korttidsplasser frem til 1967.
Behovet for egne demensavdelinger meldte seg, og i 1967 ble «bakbygget» ferdig med tre demensposter med 12 plasser på hver avdeling.

Dette bygget ble etter hvert ganske trangt, og arbeidet med å modernisert og utvidet bygget startet. I 2007 ble «bakbygget» åpnet- og fremstår som i dag, med 10 beboere på hver avdeling

Den gamle bygningsmassen var svært nedslitt, og det ble i 1990-91 gjort en større ombygging. Denne ble preget av ideen om at alle burde ha enerom, selv om eneroms politikken ikke ble vedtatt før i 1998.
Ved denne ombyggingen ble pensjonæravdelingen nedlagt, hele bygget ble omgjort til sykehjem, og fikk en romstruktur omtrent slik den er i dag. Det var også under denne ombyggingen vi fikk altanene på langbygget, og det var nå vi startet opp dagavdelingen.

Nå i 2018 står vi foran en ny ombygging som følge av avvikling av to-sengsrommene. Disse skal omgjøres til enerom, med bad. Etter denne ombyggingen vil vi ha 93 beboere, mot 96 i dag. Vi forventer å stå ferdig ombygget i slutten av 2019.
Tre av rommene har en slik størrelse at vi vil kunne tilby ektepar, søsken m fl. å bo sammen om ønskelig. Dette er i trå med dagens politikk – som sier at de som ønsker å bo sammen skal få mulighet til det.
Vi må forvente at også i fremtiden vil dette være et ønske, selv etter at sykehjemmet er blitt deres hjem.
Domkirkehjemmet er i dag, et moderne sykehjem med høy faglig standard. Vi er lokalisert midt i bykjernen av Bergen, med de begrensninger men også muligheter det gir.
Domkirkehjemmet visjon er Eldreomsorg i sentrum, med vekt på verdiene omsorg, verdighet og livskvalitet.

Domkirkehjemmet har vært en stiftelse fra 1989- og frem til 2016 var det Diakonatet som oppnevnte styremedlemmer. Fra 2016 er det Haraldsplass Diakonale Stiftelse som oppnevner styremedlemmer til styret i Stiftelsen Domkirkehjemmet.

Se vårt bildearkiv med bilder og gamle avisutklipp.

Klikk på bildet for full størrelse