Skip to main content

Informasjon

Stiftelsen Domkirkehjemmet er en diakonal institusjon som har til formål å arbeide til beste for eldre, omsorgstrengende i Bergen. Domkirkehjemmet gir et tilbud om en trygg og stabil boform med heldøgns pleie og omsorg tilpasset individuelle behov. Vi ønsker å gi et godt dagtilbud med sosial aktivitet tilpasset målgruppens behov.

Velkommen til Domkirkehjemmet

Det er to typer plasser ved Domkirkehjemmet

Langtidsplasser: Dette er plasser for eldre som er innvilget fast opphold hos oss. Det betyr at Domkirkehjemmet blir deres hjem. Beboeren får enerom med eget bad.  Vi har 93 plasser ved sykehjemmet.

Dagplasser: Dette er plasser for eldre personer som bor hjemme, men som trenger en viss grad av oppfølging utenfor sitt eget hjem. Den eldre blir hentet fra hjemmet, og bringes hjem på ettermiddagen. Den eldre kan innvilges plass fra en- til flere dager per uke. Vi har totalt 22 dagplasser.

Vi har seks avdelinger ved Domkirkehjemmet.
Tre somatiske avdelinger med 20 plasser pr. avdeling, og tre avdelinger som er tilrettelagt for beboere med demens, 11 plasser på hver avdeling.