Skip to main content

Haraldsplass Barnevern vant stor avtale med Bergen kommune

2. september 2019

For første gang har Haraldsplass Barnevern inngått en seksårs kontakt med Bergen kommune om oppfølgingstjenester og avlastningstiltak. «Dette gir oss langt bedre forutsigbarhet og mulighet for ytterligere utvikle vårt tilbud til ungdom og familier som trenger en miljøterapeut i krevende tider.»

For lederen av Haraldsplass Barnevern, Arvid Møll og hans team på 15 lærere, barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og sykepleiere i avdelingen som vant anbudet, betyr kontrakten svært mye. ”Det er stor forskjell å vinne en kontakt på seks år og fire år som vi har hatt tidligere. Dette gir oss en betydelig større forutsigbarhet som gjør at vi kan styrke avdelingen ytterligere. Vi følger til enhver tid opp mellom 40 og 60 hjemmeboende barn,” forklarer Arvid Møll.

Flere tilbud

”Dette er hjelpetiltak som er hjemlet  i Barnevernsloven som omfatter barn i alderen syv til 20 år.  Som følge av kontrakten vi har inngått, vil vi åpne en avlastningsavdeling  for barn som bor i fosterhjem. Denne vil bli lagt til Vestlivegen på Garnes. En viktig del av dette avlastningstilbudet vil være å utvikle et godt aktivitetstilbud sammen med undervisningsgården på Garnes og de unike mulighetene dette gårds- og friluftsområdet gir. Avlastningsavdelingen vil åpne i september i år.

Frivillige

Vi vil fremover ha fokus på å komme i kontakt med frivillige som i samarbeid med våre terapeuter, kan gi vårt tilbud en ny og ekstra dimensjon. Dette kan være personer som ønsker å bidra med sin kunnskap i forhold til aktiviteter som for eksempel foto, data, håndarbeid, matlaging, leksehjelp og lignende. Det er bare å ta kontakt,” avslutter Møll.

God bedømmelse

I begrunnelsen fra Bergen kommune ved kontraktstildelingen heter det blant annet:

Kommunen vurderer at tilbudet er gjennomgående svært godt besvart. Det vurderes meget høyt nivå på det som tilbys av tjenester. Tjenestene som beskrives anses å kunne dekke kommunens behov. Tilbudet er velbegrunnet både faglig og metodisk. Tilbyder viser svært god forståelse for oppdraget. Samarbeid med bruker og øvrig hjelpeapparat er godt beskrevet. Når det gjelder håndtering av uforutsette hendelser blir disse godt ivaretatt. Rutiner for opplæring og veiledning av ansatte vurderes som meget godt sikret. Tilbudet er godt og systematisk og viser gode eksempler på ideell merverdi som leverandør planlegger å iverksette. Reflektert holdning til bruk av frivillige.

Plan for hvordan oppdrag knyttet til døgnavlastning skal bygges opp vurderes som hensiktsmessig og gjennomførbart.

Klikk her for å lese hele Magasinet Haraldsplass

Tekst og foto: Torbjørn Wilhelmsen, wikos.no