Skip to main content

Bærekraft og samfunn

Med helse, omsorg og utdanning som våre kjernevirksomheter, bidrar Stiftelsen Diakonova Haraldsplass direkte til FNs bærekraftsmål om god helse og god utdanning. Samtidig ønsker vi å bidra til å nå målene for klima og miljø. Stiftelsen har vært sertifisert Miljøfyrtårn  siden 2019, og sammen med alle ansatte og samfunnet rundt tar vi grep for å redusere klimaavtrykket og fremme en sirkulær økonomi.

I tillegg vil vi etterleve FNs prinsipper for et ansvarlig næringsliv. Vi er opptatt av å drive vår virksomhet på en ansvarlig måte, og vil forsikre oss om at våre leverandører har det samme fokuset. Stiftelsen har tilsluttet seg Future Proof-plakaten hvor vi forplikter oss gå foran i diskusjon og samarbeid om hvordan vi kan etterleve vår menneskerettsavsvar FUTURE-PROOF. Vi stiller samme krav om etterlevelse til våre leverandører.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Formålet med den nye loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger derfor virksomhetene både en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

Informasjonsplikten gjør at alle kan kreve å få informasjon fra Stiftelsen om hvordan vi håndterer de faktiske og potensielle negative konsekvenser som blir vurdert i vår aktsomhetsvurdering. Informasjonsplikten har vært gjeldende siden loven trådte i kraft.

Kontakt oss dersom du har spørsmål om stiftelsens aktsomhetsvurderinger eller ønsker å varsle om kritikkverdige forhold: baerekraft@hk.haraldsplass.no

Hva gjør Stiftelsen

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass har gjennomført en foreløpig risikovurdering, og er i gang med å kartlegge våre leverandører. Vi bistår også i dette arbeidet hos våre tilknyttede virksomheter. Denne karleggingen vil tydeliggjøre hvilke leverandører som må følges tettere opp og hvor det trengs tiltak. Både aktsomhetsvurderingen og eventuelle tiltak vil være tilgjengelig for innsyn.