Skip to main content

Oppdrag og visjon

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass sin visjon er at mennesker skal oppleve kompetanse med hjertevarme  i møte med våre virksomheter.

Sykepleier i samtale med pasient på akuttmottaket ved Haraldsplass diakonale sykehus.

Oppdrag 
Stiftelsen Diakonova Haraldsplass er en selvstendig diakonal institusjon innen den norske kirke. Vårt arbeid bygger på respekt for den enkeltes personlighet og integritet.
Handling uttrykt gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet står sentralt i vårt arbeid.
Stiftelsen Diakonova Haraldsplass har til formål å

  • Utvikle og gi helhetlig omsorg med en diakonal profil
  • Drive og utvikle utdannings- og forskningsinstitusjoner, samt sikre og utvikle kompetanse i pakt med behov og forventninger i samfunnet
  • Drive og videreutvikle institusjoner som gir behandling, helsehjelp og omsorg
  • Arbeide for å fremme og styrke diakoni i samfunnet
  • Utvikle og drive nye relaterte tjenester til beste for mennesker og samfunn
  • Forvalte og utvikle eiendommer og verdier i tråd med formålet

Stiftelsen kan drive virksomhet i hele landet og i utlandet i tråd med formålet.

Stiftelsens formål søkes fremmet i egne virksomheter eller i samarbeid med blant annet offentlige myndigheter og/ eller relevante organisasjoner

Virksomheter
Stiftelsen Diakonova Haraldsplass er et resultat av en fusjon av stiftelsene Diakonova og Haraldsplass fra 1. januar 2024. Siden starten for Menighetssøsterhjemmet (Diakonova) i 1916, og Bergen Diakonissehjem (Haraldsplass Diakonale Stiftelse) i 1918 har Stiftelsen Diakonova Haraldsplass drevet omsorgsarbeid gjennom menighetsssøster- og diakonisseutdanning, og gjennom drift av egne sykehusklinikker. Stiftelsen Diakonova Haraldsplass fremstår i dag som et moderne konsern med hovedvirksomheter innenfor høgskoleutdanning, sykehus, barnevern, eldreomsorg og psykiatri. Se alle virksomheter. 

Kompetanse med hjertevarme
Mottoet «Kompetanse med hjertevarme» er avhengig av kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Stiftelsens bærebjelker er samarbeid og kompetanse til det beste for brukerne og studentene. Verdigrunnlaget utfordrer oss til å hjelpe de som trenger det og skape inkluderende fellesskap i en tid hvor motsetninger gjenre øker mellom grupper. Vårt arbeid skal gi plass til lokalt og globalt engasjement for frihet og å forvalte ressursene og miljøet på en god måte.

Les vårt verdidokument «Kompetanse med hjertevarme»