Skip to main content

Virksomheten

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass driver virksomheter innenfor sykehus, høgskole, fagskole, barnevern, eldreomsorg, psykisk helsevern, diakonifellesskap, gjestehus og samtale.

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen, er et ideelt sykehus i spesialisthelsetjenesten med tilbud innen medisin og kirurgi. Sykehuset er en viktig del av det offentlige helsetilbudet gjennom driftsavtale med Helse Vest RHF og har ansvar for akutt indremedisin for utvalgte geografiske områder og utvidet ansvar for geriatri i Vestland. Haraldsplass Diakonale Sykehus har også en stor kirurgisk klinikk som er blant landets fremste på utvalgte kirurgiske fagområder. Haraldsplass Diakonale Sykehus er et ideelt aksjeselskap, heleid av Stiftelsen Diakonova Haraldsplass.

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS i Oslo, er lokalsykehus innen indremedisin, psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for flere bydeler i Oslo, og gir tilbud til hele landet innen planlagt kirurgisk virksomhet.

Lovisenberg Diakonale Sykehus er offentlig finansiert og drives på ideell basis med et diakonalt verdigrunnlag. LDS er eid av Stiftelsen Diakonova Haraldsplass (50%) og Diakonissehuset Lovisenberg (50%).

Solli DPS

Solli Distriktspsykiatriske Senter (DPS) på Nesttun i Bergen, er en privat ideell virksomhet som tilbyr behandling til personer over 18 år med psykiske lidelser. Senteret har driftsavtale med Helse Vest RHF og leverer tjenester som en del av det offentlige helsetilbudet. Pasientene ved DPS ‘et bor primært i kommunene Bjørnafjorden, Samnanger, Austevoll og Fana bydel i Bergen. Solli DPS er heleid av Stiftelsen Diakonova Haraldsplass.
Foto: Bent Renè Synnevåg 

Haraldsplass Serio Ung

Haraldsplass Serio Ung er et barnevernstiltak for både barn og unge. Virksomheten består av tidligere Haraldsplass Barnevern og Haraldsplass Serio. Det sammenslåtte selskapet er et ideelt AS og har sitt hovedkontor i Bergen. Haraldsplass Serio Ung gir tilbud som omfatter institusjonsplasser, oppfølging i hjemmet, familiehjem, avlastning og ettervern.

Haraldsplass Serio Ung er for tiden lokalisert i Vestland, Rogaland og Agder. Haraldsplass Serio Ung har avtaler med Barne-, ungdom- og familiedirektoratet, Bufetat Sør og Vest, Bergen kommune og Oslo kommune. Haraldsplass Serio Ung AS er heleid av Stiftelsen Diakonova Haraldsplass.

VID vitenskapelige høgskole

VID driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. VID tilbyr omtrent 60 studieprogrammer på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. I dag er VID en verdibasert og privat vitenskapelig høgskole. Ambisjonen for VID er å bli universitet innen 2028.

VID er en nasjonal sammenslåing av flere høgskoler og har cirka 6000 studenter på studiesteder i Bergen, Oslo, Stavanger, Sandvika og Tromsø. VID har også et desentralisert utdanningstilbud på Helgeland.

Bokstavene VID står for Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal.
VID vitenskapelige høgskole AS er et non-profit aksjeselskap. VID eies av selskapet VID Holding AS, som består av Stiftelsen Diakonhjemmet, Stiftelsen Diakonova Haraldsplass, Stiftelsen Betanien Bergen, og Det Norske Misjonsselskap. Stiftelsen Diakonhjemmet er majoritetseier.

Fagskolen Diakonova

Fagskolen Diakonova er en ideell fagskole innenfor helse og omsorg. Fagskolen har en diakonal, verdibasert og inkluderende profil. Fagskolen Diakonova har studiested i Oslo og Bergen.

Fagskolen Diakonova AS er organisert som et aksjeselskap, og eies av Stiftelsen Diakonhjemmet, Stiftelsen Diakonova Haraldsplass og Ferd AS gjennom Fagskolen Diakonova Holding AS.

Haraldsplass samtalesenter

Haraldsplass Samtalesenter i Bergen, er et unikt tverrfaglig tilbud med dedikerte fagfolk. De ansatte har lang erfaring fra samtale og sjelesorg og har bakgrunn som blant annet teolog, sosionom, familieterapeut og psykiatrisk sykepleier. Samtalesenteret har tett samarbeid med psykologer og tilbyr tjenester til både privatpersoner og bedrifter. Stiftelsen Diakonova Haraldsplass driver Haraldsplass samtalesenter.

Diakonifellesskapet

Diakonifellesskapet er en åpen møteplass med faglig, kulturelt og åndelig påfyll for mennesker med ulikt diakonalt engasjement. Diakonifellesskapet er en medlemsorganisasjon/alumni tilknyttet Stiftelsen Diakonova Haraldsplass. Fellesskapet har om lag 500 medlemmer som samles flere ganger årlig. Diakonifellesskapet har søsterringer spredt over hele landet. Gjennom ulike tilbud skaper Diakonifellesskapet en viktig arena og en fellesskapsfølelse for medlemmene.

Domkirkehjemmet

Stiftelsen Domkirkehjemmet i Bergen, er et privat ideelt sykehjem som drives etter avtale med Bergen kommune. Sykehjemmet har plass til 93 beboere. Sykehjemmets visjon er «eldreomsorg i sentrum» og verdiene er omsorg, verdighet og livskvalitet.
Stiftelsen Diakonova Haraldsplass utnevner styre til Domkirkehjemmet.

Siljuslåtten Sykehjem

Siljuslåtten Sykehjem er ett av Bergens nyeste sykehjem og driftes av Stiftelsen Diakonova Haraldsplass. Bygget eies av Bergen kommune. Sykehjemmets formål er å arbeide til det beste for beboerne, og har som ambisjon å skape et godt hjem. Dette ønsker vi å gjøre gjennom å ha fokus på verdighet og aktivitet samt gjennom et godt samspill med pårørende, nærmiljø og naboer.

Grefsenhjemmet

Grefsenhjemmet et sykehjem i Oslo lokalisert på Grefsen.

Det har 94 enerom og har som visjon: – et godt sted å være.

Sykehjemmet samarbeider med Bydel Nordre Aker og Oslo kommune v/Sykehjemsetaten.

Sykehjemmet er organisert som et ideelt aksjeselskap gjennom Grefsenhjemmet Sykehjemsdrift AS og er heleid av Stiftelsen Dianova Haraldsplass.

Utleie og overnatting

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass tilbyr overnatting sentralt på Haraldsplass i Bergen. Stiftelsen Diakonova Haraldsplass bygger på en diakonal tradisjon, hvor hjertevarme og omsorg for den enkelte alltid har stått sentralt.
Stiftelsen Diakonova Haraldsplass tilbyr også utleieleiligheter for ansatte og studenter sentralt på Haraldsplass i Bergen.
Regines gjestehus er et rimelig overnattingssted i rolige omgivelser på Haraldsplass i Bergen.
Gjestehuset er åpent for alle som er tilknyttet helseaktivitet i området.
Stiftelsen Diakonova Haraldsplass forvalter også en stor bygningsmasse, og er en stor utleier både i Bergen og i Oslo.