Skip to main content

Historie

1. mai 1918 startet den første eleven på diakonissehjemmet i Bergen. Det regnes som stiftelsesdato for Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Klikk på knappen under og se vår digitale historiefortelling i anledning 100 års-jubileet i 2018.

1920: Fra den kirurgiske klinikken i Fosswinckels gate.

Starten
Siden starten i 1918 har Haraldsplass Diakonale Stiftelse drevet omsorgsarbeid med bakgrunn i det kristne verdisyn. Men før det hadde diakonissene i nesten 40 år drevet privat sykepleie i byen. Fra 1907 drev diakonissene også en kirurgisk klinikk i Bergen. I den første tiden hørte diakonissene til Diakonissehuset Lovisenberg i Oslo, men etter at den første eleven var opptatt ble virksomheten i Bergen mer og mer selvstendig.

Regine Waage
Den første forstanderinnen, Regine Waage, virket fra 1920-1931. Hun var en viktig bidragsyter til at institusjonen ble liggende der den ligger i dag, den 48 mål store tomten Mohns gård Haraldsplass. Det blir fortalt at søster Regine vandret frem og tilbake gjennom lindealleen og ba Gud legge forholdene til rette slik at det ville være mulig å bygge et sykehus med søsterhjem på tomten. I 1940 sto sykehus med søsterhjem ferdig.

Fylkeskommunen overtar
Søstersamfunnet med forstander og forstanderinne i spissen var selve bærebjelken i virksomheten. Etter hvert kom ulike profesjonsgrupper inn i sykehuset, og antall diakonisser gikk gradvis tilbake. I denne perioden ble skolen mer fristilt fra sykehuset og fikk blant annet sin egen rektor i 1970. Fra denne tiden overtok fylkeskommunen ansvaret for finansiering av sykehuset, og fra 2002 ble dette videreført av staten gjennom HF Helse Vest. Med årene har Haraldsplass Diakonale Stiftelse blitt et moderne, verdiforankret konsern.

Barnevernsarbeid
Stiftelsen har siden 1987 drevet barnevernsarbeid med fokus på ungdom. Virksomheten ligger i Arna bydel i Bergen. Haraldsplass Barnevern (tidligere Garnes Ungdomssenter) arbeider på oppdrag fra BUFetat og består av forsterket ungdomshjem, bo trening, familiestøtte og aktivitetssenter.

Diakonifellesskapet
I 1989 ble Diakonifellesskapet etablert som et organisert kristent, faglig og kulturelt fellesskap. Tidligere hadde de som var utdannet ved institusjonen enten hørt til Søstersamfunnet eller Haraldsplassringen. Søstersamfunnet hadde sitt utspring fra «Moderhuset», som ble nedlagt i 1950 årene, og som bestod av vigslede diakonisser. Etter hvert ble det utdannet mange som av ulike årsaker ikke ville vigsles, men som hadde et ønske om en kontakt mot institusjonen. Disse søstrene gikk sammen og dannet Haraldsplassringen. I 1989 ble de to fellesskapene lagt ned, og Diakonifellesskapet ble opprettet. Fellesskapet har ca. 230 medlemmer.

Sunniva
I 1993 startet Sunniva Hospice med dag tilbud og hjemmebesøk. I 2002 fikk Sunniva Hospice en egen sengepost og ble integrert i sykehuset. Hospicet har skiftet navn til Sunniva Senter og tilbyr lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Retreat Bergen – åndelig veiledning
Stiftelsen har fra 2000 engasjert seg for å få opprettet et eget senter for retreat og åndelig veiledning i Bergen. Retreat Bergen arrangerer ulike typer retreater på Søsterhjemmet. Retreat betyr her «å trekke seg tilbake» og søke stillhet og bønn. Dette har viktige røtter i Diakonissehjemmets historie.

Solli Sykehus AS – Fana og Os DPS
I 2003 sa Haraldsplass Diakonale Stiftelse ja til å overta 50 prosent av eierandelene i Solli sykehus på Nesttun. 50 prosent eies av Anton og Malla Mohrs legat. Stiftelsestilsynet oppnevner to styremedlemmer på vegne av legatet. Fra 1.mars 2009 endret Solli sykehus navn til Solli Distriktspsykiatriske Senter, forkortet til Solli DPS.
Fra 1.januar 2018 ble Solli DPS omgjort til et aksjeselskap og endret navn til Solli Sykehus AS. Fra april 2019 overtok Haraldsplass Diakonale Stiftelse 50% av aksjene fra Anton og Malla Mohrs legat og eier nå Solli Sykehus AS 100%.

 

Haraldsplass Samtalesenter
Haraldsplass Samtalesenter ble etablert høsten 2012 og tilbyr samtale til personer som trenger en å snakke med. Det kan dreie seg om ulike former for livskriser, behov for en samtalepartner eller relasjonelle utfordringer. Det har vært et  sjelesorgsenter på Haraldsplass siden 1998, og dette er nå videreført i Haraldsplass Samtalesenter. Senteret tilbyr sjelesorgsamtaler og undervisning innenfor sjelesorg og samliv.
Samtalesenteret har dyktige fagfolk som alle har lang samtale- og terapierfaring. Senteret tilbyr tjenester til privatpersoner og bedrifter.

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS

 

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS
Haraldsplass Diakonale Sykehus er et privat ideelt sykehus eid av Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Sykehuset er en viktig del av det offentlige helsetilbudet gjennom driftsavtale med Helse Vest RHF og har ansvar for akutt indremedisin for utvalgte geografiske områder, regionfunksjon for lindrende behandling (Sunniva senter) og utvidet ansvar for geriatri i Hordaland. Haraldsplass Diakonale Sykehus har også en stor kirurgisk klinikk som er blant landets fremste på utvalgte kirurgiske fagområder. Nytt hovedbygg stod klart i 2018.

VID vitenskapelige høgskole AS
Utdanningsinstitusjonen på Haraldsplass fikk nytt navn da den 1. januar 2016 slo seg sammen med Diakonhjemmet, Betanien og Misjonshøgskolen og ble til VID vitenskapelige høgskole.
Fra før hadde Haraldsplass diakonale høgskole i 2012 blitt et ideelt aksjeselskap. I 2009 endret Diakonissehjemmets høgskole navn til Haraldsplass diakonale høgskole. Høgskolen tilbyr både grunnutdanning i sykepleie og flere videreutdanninger.

Domkirkehjemmet 
Stiftelsen Domkirkehjemmet eies av Domkirken Menighet og er et privat sykehjem som drives med støtte fra Bergen kommune. I 2016 ble vedtektene for Stiftelsen Domkirkehjemmet endret slik at Haraldsplass
Diakonale Stiftelse nå utnevner hele styret for Domkirkehjemmet.
Haraldsplass Diakonale Stiftelse har nå en klar ambisjon om økt fokus
på eldre og eldreomsorg.