Skip to main content

Samarbeid gir vekst og utvikling

25. april 2022
Adm.dir. Jørn-Henning Theis

Tanken om å hegne om sitt eget og lukke seg inne med sine likesinnede er en sikker vei til nedleggelse og avslutning for en virksomhet. Samarbeid, raushet og samhandling åpner opp, det gir næring og luft, og tanker og nye visjoner. Og det fører til nye handlinger, nye praksiser, med økt kvalitet, økt interesse, og bedre resultater.

Dette er ideen bak Haraldsplass Helsecampus. Åpenhet og raushet! Samhandling, ulike aktører, og etablering av nye møteplasser er mer enn bare en ide og en god tanke. Samhandling og samarbeid vil bli helt avgjørende for fremtiden for mange virksomheter.  Ikke minst her hos oss.

På Haraldsplass Helsecampus har vi selvsagt våre egne virksomheter som Haraldsplass Diakonale Sykehus, VID vitenskapelige høgskole og Haraldsplass Barnevern. At Helse Bergen, Høgskolen på Vestlandet og Universitetet i Bergen har flere lokaliseringer i og på området er unikt, og gir det beste grunnlag for samarbeid og spennende samhandling. Flere spennende aktører er nå lokalisert her på Haraldsplass: Noklus, Verdighetsenteret, Helse Bergen, Bergen kommune, Olaviken og Sykehusapotekene Vest. Og flere er på vei! Alrek Helseklynge med akkurat samme grunntanke som oss ligger rett over veien for Haraldsplass, og er en gavesom gir mange muligheter.

Styreleder i VID vitenskapelige høgskole, Torger Reve, er en nestor innenfor «klyngetenkning» i Norge. I en artikkel skriver han (sammen med Owe Hagesæther) at «det er samspillet mellom ulike aktører … som skaper en effektiv klynge. Det er nettopp dette samspillet som må til for å skape et innovativt økosystem. En klynge er med andre ord ikke et nytt næringsbygg eller et bygg til forskning og utvikling. Det er heller ikke en samling med bygg eller en campus på et universitet.» (https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2018/02/hva-naringsklynger-er/)

En klynge er ikke et bygg eller nye bygg. Haraldsplass Helsecampus er heller ikke bygg, – det er et konsept! Det er samspillet og samhandlingen som skal skape nye muligheter og nye tanker til beste for de vi er til for!

Vi som en diakonal stiftelse og diakonale virksomheter er forpliktet til å skape innovasjon, stå godt på skuldrene til de som har våget og vist mot gjennom hundre år, og videreutvikle gode og fremtidsrettede tjenester innenfor alle våre områder.

Vi tror at samarbeid og samhandling, med en utstrakt deling- og åpenhetskultur, kommer til å være det bærende i videreutviklingen av kunnskapssamfunnet. Ikke bare ønsker Haraldsplass å være en del av det, vi ønsker å bidra inn i det, stimulere til det og være en aktør gjennom samarbeid og utvikling.

Haraldsplass Helsecampus skal være en samarbeidsarena. En samhandlingsarena. En arena for innovasjon, forskning og utvikling. De ulike aktørene på området representerer dette hver for seg på viktige samfunnsområder. Nå kan vi skape noe helt nytt sammen!

Våre egne virksomheter skal bidra med både forskning, utdanning og ikke minst være nær brukere og pasienter, enten det er sykehus, barnevern, eldreomsorg, forskning og utdanning. Alt basert på vårt kristne verdisyn: At et hvert menneske er ukrenkelig og unikt. Og akkurat det bør utfordre oss til å våge, samhandle og tenke nytt hver eneste dag!

Jørn-Henning Theis

Administrerende direktør

 

 

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes