Skip to main content
Monthly Archives

mai 2022

Vi søker direktør barnevern til Haraldsplass Diakonale Stiftelse

By Aktuelt

Ønsker du å utvikle en nasjonal aktør innen ideelt barnevern? Vi søker Direktør barnevern.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse driver Haraldsplass Barnevern, og er i ferd med å kjøpe opp Serio Ungdomssenter AS. Vi søker nå en direktør som kan utvikle det sammenslåtte selskapet til å bli en ledende nasjonal aktør innen ideelt barnevern.

Les mer om stillingen her

FOTO: ill.foto

Adm.dir. Jørn-Henning Theis sammen med daglig leder av Verdighetsenteret Silje B Eikemo

Verdighetsenteret på plass på Haraldsplass Helsecampus

By Aktuelt

Verdighetsenteret er et nasjonalt kompetansesenter som arbeider for en verdig alderdom for alle. Dette gjør Verdighetsenteret gjennom etterutdanninger, kurs, fagdager og arrangementer.

Verdighetsenteret er en av Stiftelsens nyere leietakere på Haraldsplass Helsecampus. Dette er et sterkt faglig miljø med høy kompetanse, og som passer som «hånd i hanske» på Haraldsplassområdet. Det er mange som ønsker seg inn som leietakere på Haraldsplass Helsecampus, og Verdighetsenteret var en av disse som så at her er det gode muligheter for både samarbeid og samhandling i et faglig sterkt miljø.

 

Haraldsplass Diakonale Stiftelse er glad for at å være vertskap for Verdighetsenteret, og ønsker senteret og medarbeiderne der hjertelig velkommen til Haraldsplass Helsecampus og ser frem til et godt samarbeid og samhandling!

FOTO/TEKST: Astrid Aarhus Byrknes

Fv: Randi Fauskanger (Slettebakken Menighets Eldresenter), Ina Ottesen (Haraldsplass Diakonale Stiftelse), Gro Hatlevik (Bergen Rødekors Sykehjem), Anja Hellebø og Turid Drange (Stiftelsen Domkirkehjemmet), Tordis Austefjord (Bergen Rødekors Sykehjem), Katia Tingberg (Visma), Solfrid Yndesdal (Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen), Kjersti Grimen Blom (Bergen Rødekors Sykehjem) og Terje Sporsem

Pris til Siljuslåtten sykehjem og Domkirkehjemmet

By Aktuelt

Etter to år med digitale konferanser og kurs, kan man endelig møtes igjen til faglig påfyll og sosialt samvær.

5. og 6. mai deltok Turid Drange (Stiftelsen Domkirkehjemmet), Anja Hellebø (Stiftelsen Domkirkehjemmet) og Ina Ottesen (Haraldsplass Diakonale Stiftelse) på Visma Community Live. To dager med flotte innlegg fra bland annet Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Øystein (Pølsa) Pettersen samt mye god produkt- og systeminformasjon fra Visma. Torsdag kveld var det duket for festmiddag med et fantastisk show og prisutdeling.

Siljuslåtten Sykehjem og Stiftelsen Domkirkehjemmet deltar i et nettverk sammen Bergen Rødekors Sykehjem AS, Landås Menighets Eldresenter, Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen og Slettebakken Menighets Eldresenter.

Nettverket har jobbet sammen i mange år og har deltatt aktivt i utviklingen ved å ta i bruk nye moduler, alltid se etter «best practice» og stille spørsmål til Visma. Visma tildelte derfor nettverket prisen for Årets Ambassadør.

Vi gratulerer alle de dyktige og engasjerte medlemmene i nettverket. Vel fortjent!

FOTO: privat

Adm.dir. Jørn-Henning Theis ved en av de mange nye utsmykkimnger i Haraldsplass Helsecampus. Dette veggbildet handler om diakoni.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse med Diakonipris!

By Aktuelt

Haraldsplass Diakonale Stiftelse har gjennom hovedstyret opprettet en ny Diakonipris. For første gang skal prisen som har fått navnet «Regine Waages pris for diakoni og frivillighet» deles ut under diakonikonferansen i Bergen høsten 2022.

Med en egen Diakonipris vil  Stiftelsen Bergen Diakonissehjems legat for Diakonal Virksomhet sette fokus på viktigheten av diakoni og frivillighet i dagens samfunn. Det blir gjort mye godt arbeid av både enkeltpersoner, men også gjennom frivillige lag og organisasjoner i Bjørgvin på dette området.

-Nå vil vi være med å anerkjenne, hedre og gi oppmuntring til noen av de som tar del i det diakonale og frivillige arbeidet, sier forstanderinne ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse Rollaug Haugland Waaler.

I henhold til formålet skal stiftelsens netto overskudd jfr. §3c hvert år deles ut til diakonale tiltak i Bjørgvin Bispedømme.

Diakonale tiltak for barn og unge skal spesielt  tilgodesees ved tildeling. Søknader som er direkte rettet mot hjelpetrengende personer innenfor et tiltak skal prioriteres.

«Regine Waages pris for diakoni og frivillighet»  skal deles ut til diakonal innsats i Bjørgvin. Den kan gis til:

  • Enkeltpersoner, institusjoner, organisasjoner, foreninger eller grupper som tilfredsstiller kriteriene.
  • Diakonal innsats som vil bli prioritert skal ha preg av inkludering, omsorg, «empowerment» og gjerne nytenkning.

Prisen vil ha sin egen jury bestående av representanter fra Haraldsplass Diakonale Stiftelse, DnK Bjørgvin og fra KIA.

Prisen vil bli delt ut på Diakonikonferansen «Diakoni Bjørgvin» som arrangeres hvert annet år.

-Vi gleder oss virkelig over alle de muligheter som denne diakoniprisen vil gi bla det å synligjøre diakoni og frivillighet. Nå håper vi på mange innspill til kandidater og håper prisen kan bli et løft for diakoni og frivillighet, sier Rollaug Haugland Waaler.

FOTO/TEKST: Astrid Aarhus Byrknes

Kim Sperstad, Programdirektør ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Her orienterer han politikere fra Bergen kommune om "Nye Haraldsplass".

«Nye Haraldsplass» fra idé til realitet. Intervju med Kim Sperstad

By Aktuelt

«Nye Haraldsplass» var opprinnelig et byggeprosjekt som startet i 2004 i Haraldsplass Diakonale Sykehus, primært for å fornye sengepostene. Etter hvert ble prosjektet både nytt hovedbygg og rehabilitering av det gamle sykehuset, samt etablering av campus for VID vitenskapelige høgskole i Bergen.

Det siste byggetrinnet som startet i 2018 kalles gjerne for «Rehabilitering- og tilbyggsprosjektet». Dette favner både rehabilitering av gammel bygningsmasse og 2 nye bygg (Forbindelse- og mellombygget). Prosjektet har vært et komplekst og krevende byggeprosjekt. Mange aktører har vært involvert, over lang tid og flere stadier, og prosessene har vært store og omfattende for å sikre bærekraftige løsninger for alle involverte.

Det var en stor milepæl når alle de største byggeprosjektene var fullført og landet. Resultatet er blitt en spennende campus for VID vitenskapelige høgskole, tidsriktige behandlingsareal, samt nye sambruksarealer mellom Haraldsplass Diakonale Sykehus, VID og Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Stiftelsen har vært en sentral aktør som eier og byggherre. Den som har ledet prosjektet og de mange prosessene har vært programdirektør Kim Sperstad. Kim Sperstad er ansatt i Stiftelsen, og har med sin erfaring fra «Nye Haraldsplass» ledet prosjektadministrasjonen på en forbilledlig måte!

Vi har tatt en prat med Programdirektøren om rehabiliteringsprosjektet som er bygg for fremtiden!

Det første jeg må spørre om handler om hans rolle i prosjektet.

Hvordan har det vært å arbeide med «Nye Haraldsplass»?

-Jeg kom inn i Stiftelsen som Programdirektør i februar 2019, men før det var jeg ansatt på sykehuset. For meg har det vært et stort privilegium å få arbeide med dette prosjektet, både fra sykehussiden og nå de siste årene i rollen som byggherre i Stiftelsen. Det å oppleve utviklingen, se konkrete resultater og jakte de beste løsningene har vært givende!

Fortell litt om organiseringen, prosessene og medvirkningen fra partene

-Det har vært mange aktører som har tatt del i dette prosjektet, som har vært organisert i 7 delprosjekter. Delprosjektene har vært organisert innenfor fire parallelle prosjektstrukturer mot leietakerne, der alle har hatt sine egne «styrer» og sine egne finansielle rammer, budsjett og økonomi. Det har vært fire parallelle styringsorgan, der alle har hatt sine egne «styrer» og sine egne finansielle rammer, budsjett og økonomi.  Når man skal håndtere opp imot syv delprosjekt, og mange ulike entreprenører så sier det seg selv at det blir mange aktører som må samhandle! Gjennomføringen av byggeprosjektet har derfor fordret god ledelse og samarbeid og det har vært viktig med medvirkning fra alle partene! Jeg må få fremheve sykehuset vårt som gjennom denne byggetiden med mye støy og forstyrrelser har hatt full drift i alle faser av prosjektet. Det har imponert meg, og jeg vil rose sykehuset for godt samarbeid og fleksibilitet.

Programdirektør Kim Sperstad har gjennom byggeperioden sett hvor viktig det er med samhandling og samarbeid for å lykkes i et så stort og omfattende rehabiliteringsprosjekt. Mange saker skal løses underveis, og uforutsette hendelser kan oppstå. Da er det viktig å kunne snu seg fort og finne løsninger sammen.

Gode medarbeidere er avgjørende!

Hva har vært suksess faktorene i prosjektet?

-Det er mange faktorer som bidrar positivt inn i et byggeprosjekt, men jeg vil fremheve tre ting i dette prosjektet som for meg har vært viktig, sier Kim Andre Sperstad.

For det første: godt samarbeid med prosjektorganisasjonene hos leietakerne. Her vil jeg spesielt nevne Tove Zachariassen som representerer sykehuset, og Jon Solsrud ved VID vitenskapelige høgskole.

For det andre vil jeg ta frem de dyktige medarbeiderne i prosjektorganisasjonen i Stiftelsen, og de gode eksterne prosjektlederne og byggelederne.

Det tredje jeg vil ta frem som en viktig suksess faktor er satsingsviljen og den fremoverlente holdningen til Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Det har vært noen kritiske faser der vi har sett på rammene for prosjektet, nedskalering, endringer mm, men her har Stiftelsen virkelig tatt beslutninger for fremtiden. Jeg vil berømme adm.dir Jørn-Henning Theis og Stiftelsens Hovedstyre for viljen til å finne løsninger, satse og tenke offensivt. Det har vært utfordrende med økonomien, men så å si alt vi planla er blitt gjennomført, og det er takket være en ledelse og et Hovedstyre som ikke har skygget unna de vanskelige avgjørelsene!

Gjennom denne samtalen med Programdirektøren så slår det meg hvor stort og viktig dette byggeprosjektet har vært, og ikke minst at det var helt nødvendig å sikre fremtidsretta areal for alle parter. Jeg merker og opplever den gode stemningen blant ansatte, studenter og besøkende til Haraldsplass Helsecampus! Ved flere anledninger har jeg fått spørsmål om vi nå er ferdig og i mål med byggeprosjektene på Haraldsplass. Da er det betimelig å spørre Kom Andre Sperstad om nettopp det!

Er vi i mål med «Nye Haraldsplass»?

-Nei, vi er ikke helt i mål! Vi har en god del som skal gjøres også i 2022. Vi skal ferdigstille utomhus, vi skal jobbe videre med kontorprosjekt for sykehuset og en del praktiske ting som å skifte ventilasjonsaggregat til operasjonsareal for å nevne noe. Så er det jo innredningen av 4.etasje i mellombygget som pr i dag er et råbygg og som forhåpentligvis blir det neste større byggeprosjektet vi tar fatt på! Ellers har vi en stor jobb med å få laget en ny framtidsrettet reguleringsplan for hele området. Det er gjennom reguleringsplanen at vi kan legge en god struktur for en fremtidig utnyttelse og utvikling av Haraldsplass Helsecampus. Det nye bybanestoppet på området gir oss muligheter og grunnlag for å utnytte arealene bedre. Jeg tror at både helse- og utdanningssektoren vil oppleve en vekst i fremtiden, og vekst krever større arealer. Samtidig skal vi ta vare på det park preget området har, de arealene som er vernet og som vi har et ansvar for å forvalte, som bla Alleen. Det vil bli viktig å finne en god balanse mellom vern og vekst, avslutter Kim Andre Sperstad.

FOTO og TEKST: Astrid Aarhus Byrknes

Hordalandspolitikere sammen med konsernlederne. Fra ve: Rollaug H Waaler (forstanderinne) Elin Sjursen (Domkirkehjemmet) Bård Mæland (VID vitenskapelige høgskole) Anders Hovland (Solli DPS) Odd Harald Hovland (AP) Ove Trellevik (H) Kjerstin Fyllingen (Haraldsplass Diakonale Sykehus) Jørn-Henning Theis (Haraldsplass Diakonale Stiftelse) Dag INge Ulstein (KrF) Charlotte Spurkeland (H)

Besøk fra Hordalandsbenken på Stortinget

By Aktuelt

Haraldsplass Helsecampus hadde i dag besøk fra representanter fra Hordalandsbenken på Stortinget.

Det er alltid inspirerende å møte stortingspolitikere, og i dag var fokus på mangfoldet av virksomheter under Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Haraldsplass Helsecampus som ble offisielt åpnet 19.april i år fikk i dag besøk av en delegasjon fra Hordalandsbenken på Stortinget. Det er alltid hyggelig og det er viktig for oss å ha god dialog og kontakt med våre oppdragsgivere og de som gir oss rammene for de tjenestene vi gir til innbyggerne. Vi blir inspirert når stortingspolitikerne vil besøke oss og lære om oss, og vi håper vi også får gi inspirasjon og vise vårt engasjement for tjenesteutvikling, omsorg og kvalitet når vi har slike viktige besøk.

I dag på under en time fikk vi presentere mangfoldet av virksomheter i Stiftelsen, og på den måten sette fokus på ideell sektor som samfunnsaktør. Ideelle virksomheter må være både ønsket og villet fra myndighetene, og vi håper denne timen var med å belyse nettopp hva de ideelle bidrar med.

Takk for besøket, og velkommen tilbake!

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes