Category

Aktuelt

Fv: Randi Fauskanger (Slettebakken Menighets Eldresenter), Ina Ottesen (Haraldsplass Diakonale Stiftelse), Gro Hatlevik (Bergen Rødekors Sykehjem), Anja Hellebø og Turid Drange (Stiftelsen Domkirkehjemmet), Tordis Austefjord (Bergen Rødekors Sykehjem), Katia Tingberg (Visma), Solfrid Yndesdal (Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen), Kjersti Grimen Blom (Bergen Rødekors Sykehjem) og Terje Sporsem

Pris til Siljuslåtten sykehjem og Domkirkehjemmet

By | Aktuelt | No Comments

Etter to år med digitale konferanser og kurs, kan man endelig møtes igjen til faglig påfyll og sosialt samvær.

5. og 6. mai deltok Turid Drange (Stiftelsen Domkirkehjemmet), Anja Hellebø (Stiftelsen Domkirkehjemmet) og Ina Ottesen (Haraldsplass Diakonale Stiftelse) på Visma Community Live. To dager med flotte innlegg fra bland annet Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Øystein (Pølsa) Pettersen samt mye god produkt- og systeminformasjon fra Visma. Torsdag kveld var det duket for festmiddag med et fantastisk show og prisutdeling.

Siljuslåtten Sykehjem og Stiftelsen Domkirkehjemmet deltar i et nettverk sammen Bergen Rødekors Sykehjem AS, Landås Menighets Eldresenter, Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen og Slettebakken Menighets Eldresenter.

Nettverket har jobbet sammen i mange år og har deltatt aktivt i utviklingen ved å ta i bruk nye moduler, alltid se etter «best practice» og stille spørsmål til Visma. Visma tildelte derfor nettverket prisen for Årets Ambassadør.

Vi gratulerer alle de dyktige og engasjerte medlemmene i nettverket. Vel fortjent!

FOTO: privat

Adm.dir. Jørn-Henning Theis ved en av de mange nye utsmykkimnger i Haraldsplass Helsecampus. Dette veggbildet handler om diakoni.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse med Diakonipris!

By | Aktuelt | No Comments

Haraldsplass Diakonale Stiftelse har gjennom hovedstyret opprettet en ny Diakonipris. For første gang skal prisen som har fått navnet «Regine Waages pris for diakoni og frivillighet» deles ut under diakonikonferansen i Bergen høsten 2022.

Med en egen Diakonipris vil  Stiftelsen Bergen Diakonissehjems legat for Diakonal Virksomhet sette fokus på viktigheten av diakoni og frivillighet i dagens samfunn. Det blir gjort mye godt arbeid av både enkeltpersoner, men også gjennom frivillige lag og organisasjoner i Bjørgvin på dette området.

-Nå vil vi være med å anerkjenne, hedre og gi oppmuntring til noen av de som tar del i det diakonale og frivillige arbeidet, sier forstanderinne ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse Rollaug Haugland Waaler.

I henhold til formålet skal stiftelsens netto overskudd jfr. §3c hvert år deles ut til diakonale tiltak i Bjørgvin Bispedømme.

Diakonale tiltak for barn og unge skal spesielt  tilgodesees ved tildeling. Søknader som er direkte rettet mot hjelpetrengende personer innenfor et tiltak skal prioriteres.

«Regine Waages pris for diakoni og frivillighet»  skal deles ut til diakonal innsats i Bjørgvin. Den kan gis til:

  • Enkeltpersoner, institusjoner, organisasjoner, foreninger eller grupper som tilfredsstiller kriteriene.
  • Diakonal innsats som vil bli prioritert skal ha preg av inkludering, omsorg, «empowerment» og gjerne nytenkning.

Prisen vil ha sin egen jury bestående av representanter fra Haraldsplass Diakonale Stiftelse, DnK Bjørgvin og fra KIA.

Prisen vil bli delt ut på Diakonikonferansen «Diakoni Bjørgvin» som arrangeres hvert annet år.

-Vi gleder oss virkelig over alle de muligheter som denne diakoniprisen vil gi bla det å synligjøre diakoni og frivillighet. Nå håper vi på mange innspill til kandidater og håper prisen kan bli et løft for diakoni og frivillighet, sier Rollaug Haugland Waaler.

FOTO/TEKST: Astrid Aarhus Byrknes

Kim Sperstad, Programdirektør ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Her orienterer han politikere fra Bergen kommune om "Nye Haraldsplass".

«Nye Haraldsplass» fra idé til realitet. Intervju med Kim Sperstad

By | Aktuelt | No Comments

«Nye Haraldsplass» var opprinnelig et byggeprosjekt som startet i 2004 i Haraldsplass Diakonale Sykehus, primært for å fornye sengepostene. Etter hvert ble prosjektet både nytt hovedbygg og rehabilitering av det gamle sykehuset, samt etablering av campus for VID vitenskapelige høgskole i Bergen.

Det siste byggetrinnet som startet i 2018 kalles gjerne for «Rehabilitering- og tilbyggsprosjektet». Dette favner både rehabilitering av gammel bygningsmasse og 2 nye bygg (Forbindelse- og mellombygget). Prosjektet har vært et komplekst og krevende byggeprosjekt. Mange aktører har vært involvert, over lang tid og flere stadier, og prosessene har vært store og omfattende for å sikre bærekraftige løsninger for alle involverte.

Det var en stor milepæl når alle de største byggeprosjektene var fullført og landet. Resultatet er blitt en spennende campus for VID vitenskapelige høgskole, tidsriktige behandlingsareal, samt nye sambruksarealer mellom Haraldsplass Diakonale Sykehus, VID og Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Stiftelsen har vært en sentral aktør som eier og byggherre. Den som har ledet prosjektet og de mange prosessene har vært programdirektør Kim Sperstad. Kim Sperstad er ansatt i Stiftelsen, og har med sin erfaring fra «Nye Haraldsplass» ledet prosjektadministrasjonen på en forbilledlig måte!

Vi har tatt en prat med Programdirektøren om rehabiliteringsprosjektet som er bygg for fremtiden!

Det første jeg må spørre om handler om hans rolle i prosjektet.

Hvordan har det vært å arbeide med «Nye Haraldsplass»?

-Jeg kom inn i Stiftelsen som Programdirektør i februar 2019, men før det var jeg ansatt på sykehuset. For meg har det vært et stort privilegium å få arbeide med dette prosjektet, både fra sykehussiden og nå de siste årene i rollen som byggherre i Stiftelsen. Det å oppleve utviklingen, se konkrete resultater og jakte de beste løsningene har vært givende!

Fortell litt om organiseringen, prosessene og medvirkningen fra partene

-Det har vært mange aktører som har tatt del i dette prosjektet, som har vært organisert i 7 delprosjekter. Delprosjektene har vært organisert innenfor fire parallelle prosjektstrukturer mot leietakerne, der alle har hatt sine egne «styrer» og sine egne finansielle rammer, budsjett og økonomi. Det har vært fire parallelle styringsorgan, der alle har hatt sine egne «styrer» og sine egne finansielle rammer, budsjett og økonomi.  Når man skal håndtere opp imot syv delprosjekt, og mange ulike entreprenører så sier det seg selv at det blir mange aktører som må samhandle! Gjennomføringen av byggeprosjektet har derfor fordret god ledelse og samarbeid og det har vært viktig med medvirkning fra alle partene! Jeg må få fremheve sykehuset vårt som gjennom denne byggetiden med mye støy og forstyrrelser har hatt full drift i alle faser av prosjektet. Det har imponert meg, og jeg vil rose sykehuset for godt samarbeid og fleksibilitet.

Programdirektør Kim Sperstad har gjennom byggeperioden sett hvor viktig det er med samhandling og samarbeid for å lykkes i et så stort og omfattende rehabiliteringsprosjekt. Mange saker skal løses underveis, og uforutsette hendelser kan oppstå. Da er det viktig å kunne snu seg fort og finne løsninger sammen.

Gode medarbeidere er avgjørende!

Hva har vært suksess faktorene i prosjektet?

-Det er mange faktorer som bidrar positivt inn i et byggeprosjekt, men jeg vil fremheve tre ting i dette prosjektet som for meg har vært viktig, sier Kim Andre Sperstad.

For det første: godt samarbeid med prosjektorganisasjonene hos leietakerne. Her vil jeg spesielt nevne Tove Zachariassen som representerer sykehuset, og Jon Solsrud ved VID vitenskapelige høgskole.

For det andre vil jeg ta frem de dyktige medarbeiderne i prosjektorganisasjonen i Stiftelsen, og de gode eksterne prosjektlederne og byggelederne.

Det tredje jeg vil ta frem som en viktig suksess faktor er satsingsviljen og den fremoverlente holdningen til Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Det har vært noen kritiske faser der vi har sett på rammene for prosjektet, nedskalering, endringer mm, men her har Stiftelsen virkelig tatt beslutninger for fremtiden. Jeg vil berømme adm.dir Jørn-Henning Theis og Stiftelsens Hovedstyre for viljen til å finne løsninger, satse og tenke offensivt. Det har vært utfordrende med økonomien, men så å si alt vi planla er blitt gjennomført, og det er takket være en ledelse og et Hovedstyre som ikke har skygget unna de vanskelige avgjørelsene!

Gjennom denne samtalen med Programdirektøren så slår det meg hvor stort og viktig dette byggeprosjektet har vært, og ikke minst at det var helt nødvendig å sikre fremtidsretta areal for alle parter. Jeg merker og opplever den gode stemningen blant ansatte, studenter og besøkende til Haraldsplass Helsecampus! Ved flere anledninger har jeg fått spørsmål om vi nå er ferdig og i mål med byggeprosjektene på Haraldsplass. Da er det betimelig å spørre Kom Andre Sperstad om nettopp det!

Er vi i mål med «Nye Haraldsplass»?

-Nei, vi er ikke helt i mål! Vi har en god del som skal gjøres også i 2022. Vi skal ferdigstille utomhus, vi skal jobbe videre med kontorprosjekt for sykehuset og en del praktiske ting som å skifte ventilasjonsaggregat til operasjonsareal for å nevne noe. Så er det jo innredningen av 4.etasje i mellombygget som pr i dag er et råbygg og som forhåpentligvis blir det neste større byggeprosjektet vi tar fatt på! Ellers har vi en stor jobb med å få laget en ny framtidsrettet reguleringsplan for hele området. Det er gjennom reguleringsplanen at vi kan legge en god struktur for en fremtidig utnyttelse og utvikling av Haraldsplass Helsecampus. Det nye bybanestoppet på området gir oss muligheter og grunnlag for å utnytte arealene bedre. Jeg tror at både helse- og utdanningssektoren vil oppleve en vekst i fremtiden, og vekst krever større arealer. Samtidig skal vi ta vare på det park preget området har, de arealene som er vernet og som vi har et ansvar for å forvalte, som bla Alleen. Det vil bli viktig å finne en god balanse mellom vern og vekst, avslutter Kim Andre Sperstad.

FOTO og TEKST: Astrid Aarhus Byrknes

Hordalandspolitikere sammen med konsernlederne. Fra ve: Rollaug H Waaler (forstanderinne) Elin Sjursen (Domkirkehjemmet) Bård Mæland (VID vitenskapelige høgskole) Anders Hovland (Solli DPS) Odd Harald Hovland (AP) Ove Trellevik (H) Kjerstin Fyllingen (Haraldsplass Diakonale Sykehus) Jørn-Henning Theis (Haraldsplass Diakonale Stiftelse) Dag INge Ulstein (KrF) Charlotte Spurkeland (H)

Besøk fra Hordalandsbenken på Stortinget

By | Aktuelt | No Comments

Haraldsplass Helsecampus hadde i dag besøk fra representanter fra Hordalandsbenken på Stortinget.

Det er alltid inspirerende å møte stortingspolitikere, og i dag var fokus på mangfoldet av virksomheter under Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Haraldsplass Helsecampus som ble offisielt åpnet 19.april i år fikk i dag besøk av en delegasjon fra Hordalandsbenken på Stortinget. Det er alltid hyggelig og det er viktig for oss å ha god dialog og kontakt med våre oppdragsgivere og de som gir oss rammene for de tjenestene vi gir til innbyggerne. Vi blir inspirert når stortingspolitikerne vil besøke oss og lære om oss, og vi håper vi også får gi inspirasjon og vise vårt engasjement for tjenesteutvikling, omsorg og kvalitet når vi har slike viktige besøk.

I dag på under en time fikk vi presentere mangfoldet av virksomheter i Stiftelsen, og på den måten sette fokus på ideell sektor som samfunnsaktør. Ideelle virksomheter må være både ønsket og villet fra myndighetene, og vi håper denne timen var med å belyse nettopp hva de ideelle bidrar med.

Takk for besøket, og velkommen tilbake!

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Adm.dir. Jørn-Henning Theis

Samarbeid gir vekst og utvikling

By | Aktuelt | No Comments

Tanken om å hegne om sitt eget og lukke seg inne med sine likesinnede er en sikker vei til nedleggelse og avslutning for en virksomhet. Samarbeid, raushet og samhandling åpner opp, det gir næring og luft, og tanker og nye visjoner. Og det fører til nye handlinger, nye praksiser, med økt kvalitet, økt interesse, og bedre resultater.

Dette er ideen bak Haraldsplass Helsecampus. Åpenhet og raushet! Samhandling, ulike aktører, og etablering av nye møteplasser er mer enn bare en ide og en god tanke. Samhandling og samarbeid vil bli helt avgjørende for fremtiden for mange virksomheter.  Ikke minst her hos oss.

På Haraldsplass Helsecampus har vi selvsagt våre egne virksomheter som Haraldsplass Diakonale Sykehus, VID vitenskapelige høgskole og Haraldsplass Barnevern. At Helse Bergen, Høgskolen på Vestlandet og Universitetet i Bergen har flere lokaliseringer i og på området er unikt, og gir det beste grunnlag for samarbeid og spennende samhandling. Flere spennende aktører er nå lokalisert her på Haraldsplass: Noklus, Verdighetsenteret, Helse Bergen, Bergen kommune, Olaviken og Sykehusapotekene Vest. Og flere er på vei! Alrek Helseklynge med akkurat samme grunntanke som oss ligger rett over veien for Haraldsplass, og er en gavesom gir mange muligheter.

Styreleder i VID vitenskapelige høgskole, Torger Reve, er en nestor innenfor «klyngetenkning» i Norge. I en artikkel skriver han (sammen med Owe Hagesæther) at «det er samspillet mellom ulike aktører … som skaper en effektiv klynge. Det er nettopp dette samspillet som må til for å skape et innovativt økosystem. En klynge er med andre ord ikke et nytt næringsbygg eller et bygg til forskning og utvikling. Det er heller ikke en samling med bygg eller en campus på et universitet.» (https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2018/02/hva-naringsklynger-er/)

En klynge er ikke et bygg eller nye bygg. Haraldsplass Helsecampus er heller ikke bygg, – det er et konsept! Det er samspillet og samhandlingen som skal skape nye muligheter og nye tanker til beste for de vi er til for!

Vi som en diakonal stiftelse og diakonale virksomheter er forpliktet til å skape innovasjon, stå godt på skuldrene til de som har våget og vist mot gjennom hundre år, og videreutvikle gode og fremtidsrettede tjenester innenfor alle våre områder.

Vi tror at samarbeid og samhandling, med en utstrakt deling- og åpenhetskultur, kommer til å være det bærende i videreutviklingen av kunnskapssamfunnet. Ikke bare ønsker Haraldsplass å være en del av det, vi ønsker å bidra inn i det, stimulere til det og være en aktør gjennom samarbeid og utvikling.

Haraldsplass Helsecampus skal være en samarbeidsarena. En samhandlingsarena. En arena for innovasjon, forskning og utvikling. De ulike aktørene på området representerer dette hver for seg på viktige samfunnsområder. Nå kan vi skape noe helt nytt sammen!

Våre egne virksomheter skal bidra med både forskning, utdanning og ikke minst være nær brukere og pasienter, enten det er sykehus, barnevern, eldreomsorg, forskning og utdanning. Alt basert på vårt kristne verdisyn: At et hvert menneske er ukrenkelig og unikt. Og akkurat det bør utfordre oss til å våge, samhandle og tenke nytt hver eneste dag!

Jørn-Henning Theis

Administrerende direktør

 

 

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe foretok den offisielle åpningen

Haraldsplass Helsecampus offisielt åpnet!

By | Aktuelt | No Comments

I dag, tirsdag 19. april, innviet VID vitenskapelige høgskole Bergen sin nye campus og har nå formelt flyttet inn i Haraldsplass Helsecampus.

Den offisielle åpningen var det forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe som sto for. Til stede var også helseminister Ingvild Kjerkol og leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Tone Wilhelmsen Trøen.

Med åpningen av Haraldsplass Helsecampus sørger VID for at studentene kan få en utdanning for fremtiden. Jeg er særlig imponert over det nye Senter for simulering og ferdighetstrening der studentene skal få trene på situasjoner de kommer til å møte i arbeidslivet, og jeg gleder meg på vegne av dagens og morgendagens studenter og pasienter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Haraldsplass Helsecampus er et samarbeid mellom Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Haraldsplass Diakonale Sykehus og VID vitenskapelige høgskole. VID vitenskapelige høgskole sin campus på Haraldsplass i Bergen er sammensatt av nye og historiske bygninger til en moderne, fremtidsrettet høgskole som samhandler tett med Haraldsplass Diakonale Sykehus.

─ Vi ønsker å etablere et unikt kunnskaps- og innovasjonsmiljø. Vi kan allerede se at når mennesker og fagmiljø møtes, så settes ting i gang, sa Jørn-Henning Theis, administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse under dagens åpning.

Haraldsplass Helsecampus er det nyeste tilskuddet til VIDs moderne campuser i Stavanger, Oslo og Bergen. Rektor Bård Mæland ved VID vitenskapelige høgskole fremhevet at det på Haraldsplass Helsecampus er kort vei til et moderne ferdighetssenter, sykehus og praksissted.

─ Haraldsplass Helsecampus viser nye måter å drive utdanning på. Her tilbys undervisningsrom som er utstyrt på helt nye måter for å kombinere forelesninger med mer interaktivitet, sa rektor Mæland.

Her skal det legges til rette for et godt og helsefremmende studie- og arbeidsmiljø. Studenter og ansatte både fra VID og sykehuset vil oppleve faglige utfordringer, fellesskap, arbeidsglede, lik tilgang til deltakelse og konkrete muligheter for utvikling av egen kompetanse.

Teknologi har bidratt med nye måter å jobbe på, og medfører blant annet at sykehusets ansatte bruker mer av sin tid sammen med pasienten.

─ På vårt nye sykehus har vi tatt i bruk ny teknologi som støtter opp under god pasientbehandling og høy pasientsikkerhet. Dette vil studentene møte hos oss, sa administrerende direktør Kjerstin Fyllingen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Kort om Haraldsplass Helsecampus

I mai 1918 startet den første eleven på Diakonissehjemmet som i dag er Haraldsplass. Da hadde det vært drevet sykehus og arbeid for fattige i Bergen i mange år allerede. Haraldsplass Diakonale Sykehus driver lokalsykehus for 147 000 innbyggere, som gjør oss til det 12. største akuttsykehuset i Norge, der det kommer mellom 40-50 ambulanser inn til oss hver dag.

FOTO/VIDEO: navn/kilde

Fagdag på Haraldsplass Helsecampus 6.mai

By | Aktuelt | No Comments

Velkommen til fagdag med et viktig og relevant tema:

«De skrøpelige eldre med mange treffpunkt mot kommune og spesialisthelsetjenesten».

Fagdagen er den 6.mai fra kl. 10.00-15.30 og den er gratis!

Meld deg på:

 

I forbindelse med åpning av Haraldsplass Helsecampus inviteres du til en spennende fagdag med dette temaet. Dette er et samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Verdighetsenteret og Haraldsplass Diakonale Stiftelse.

Program:

09.30-10.00               Registrering , kaffe / te

10.00-10.10               Åpningsapell v/ Ada Jentoft Bjerkvig

10.10-10.30               Åpningsinnlegg v/ Eldreombud Bente Lund Jacobsen

10.30-11.20               Løser teknologi våre omsorgsoppgaver for de mest skrøpelige, panelsamtale v/ Herdis Alvsvåg, Petter Thornam og Lars Olav Gåsdal

11.20-11.35               Pause

11.35-11.55               Overføringer av pasienter v/Trine Oksholm

11.55-12.15               Eldres bruk av legevakt v/Marit Bakken

12.15-12.40               «Kollektivet», v/Eva Krokan Unge flytter inn på sykehjem

12.40-13.40               Lunsj med noe å bite i

13.40-14.20               Workshop      Forhåndssamtale på sykehjem – hva er hindringer og hva er fremmere v/ Irene Aasmul i samarbeid med Sebastian Von Hofacker

14.20-14.35               Pause

14.35-15.15               Åndelig og eksistensiell omsorg, v/ Tove Giske

15.15-15.30               Oppsummering

Gratis påmelding innen 29.04.22

meld deg på her:

FOTO:Unsplash

Andreas Gjestad underskriver forpakteravtalen. Adm.dir. Jørn-Henning Theis til hø.

Ny forpakter til Soltun gård

By | Aktuelt | No Comments

Fra 1.august 2022 får Soltun gård ny forpakter! 

Haraldsplass Diakonale Stiftelse har etter en lengre prosess og et stort engasjement med mange interessenter landet på å forpakte Soltun gård videre til Andreas Gjerstad.

Forpakteravtalen ble underskrevet i Mohns Villa på Haraldsplass den 18.mars av adm.dir. Jørn-Henning Theis, og Andreas Gjerstad.

Andreas Gjerstad skal drive og utvikle gården gjennom forpakteravtalen, og sammen med Renate Ådland har de opprettet et selskap kalt: Soltun besøksgard AS.

Andreas er utdannet veterinær, og han har stor lidenskap for dyr, og spesielt for hest. Han har gått på Voss jordbruksskole på hestelinjen, og har toppidrettsutdanning innen ridning.

Renate Ådland er utdannet som anleggsgartner og hun har som Andreas gått på Voss jordbruksskole på hestelinjen.

Begge ønsker å ta vare på gården, jobbe med et bærekraftig jordbruk og ha fokus på undervisning og la gården få en god sosial profil.

Andreas Gjerstad overtar forpakteransvaret etter Kjell Martin Myhr som har lagt ned mye godt og viktig arbeid på Soltun gård.

Vi ønsker ny forpakter velkommen, og takker Kjell Martin Myhr for arbeidet som han har lagt ned på gården. Lykke til med nye oppgaver begge to!

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

La oss vise omsorg og ta vare på hverandre i en vanskelig tid

By | Aktuelt | No Comments

Kjære alle sammen

Situasjonen i Ukraina bekymrer både meg og oss alle, og det er uvirkelig å være vitne til at det har brutt ut en stor krig  så å si i vårt «nabolag».

Det som har skjedd og skjer er et alvorlig angrep på demokratiet, folkeretten, friheten og et enkelt lands suverenitet.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse stiller seg fullt og helt bak den norske regjerings fordømmelse av Russland sin invasjon av Ukraina, og håper og ber om en fredelig løsning på konflikten og våpenhvile.

Mine tanker går til alle som er berørt, og spesielt til dere fra Ukraina som arbeider i våre virksomheter og som nå kjenner på utrygghet og uvisshet om hva som skjer med familie, slektninger og venner som bor i Ukraina. Mange er på flukt, og noen finner kanskje veien til Norge.

Vi kjenner på stor sorg over det som skjer, og jeg håper vi alle kan finne trøst i fellesskap med andre i denne krevende tiden vi er inne i.I våre virksomheter finner vi både russiske og ukrainske medarbeidere, så la oss bruke klokskap og omsorg i møte med hverandre, og ta vare hverandre!

 Alt godt.

 Med vennlig hilsen

 Jørn- Henning Theis, adm dir Stiftelsen/Styreleder i virksomhetene

FOTO: Unsplash