Skip to main content
Monthly Archives

juni 2023

Aktsomhetsredegjørelse 2022 Haraldsplass Diakonale Stiftelse

By Aktuelt

Åpenhetsloven trådte i kraft 01.07.22. Siden da har vi jobbet med å identifisere og vurdere mulig negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i selskapets leverandørkjede og hos samarbeidspartnere.

Vi har oppdatert våre retningslinjer og innkjøpspolitikk for å reflektere forventinger til oss selv, leverandører og samarbeidspartnere.

Alle samarbeidspartnere klassifiseres ut fra en overordnet risikovurdering. Det er etablert oppfølging der vi ser behov for videre identifisering. Samarbeidspartnere vil bli vurdert fortløpende.

Dersom det foreligger høy sannsynlighet for brudd på menneskerettigheter, skal det ikke inngås ny avtale med samarbeidsparten med mindre disse jobber aktivt med forebygging. For eksisterende samarbeidsavtaler skal det sikres tiltak for å begrense omfanget av brudd.

Avdekkes det brudd på menneskerettigheter, skal disse registreres og behandles som avvik i styringssystemet.

Henvendelser til Haraldsplass Diakonale Stiftelse som gjelder informasjonsplikt og åpenhetsloven, kan gjøres på epost: baerekraft@hk.haraldsplass.no

Utfyllende informasjon om åpenhetsloven er tilgjengelig på Forbrukertilsynets nettsider.

 

Les aktsomhetsredegjørelse for 2022 her

FOTO: ill. foto fra Unsplash

Deler av konsernledergruppen ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse utenfor Sparebanken Sør i Arendal i 2022

Haraldsplass Diakonale Stiftelse på Arendalsuka 2023

By Aktuelt

Haraldsplass Diakonale Stiftelse deltar på Arendalsuka 2023 fra 14.- 18. august.

Arrangementene våre foregår i Sparebanken Sør sine lokaler i hjertet av Arendal. Våre arrangementer er i samarbeid med Sparebanken Sør, Eiendom Norge, KNIF og VID vitenskapelige høgskole.

Vi ønsker å dele kunnskap og kompetanse fra våre virksomheter, og som en ideell samfunnsaktør setter vi viktige temaer på dagsorden denne uken.

Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert for samfunnet vi lever i.

Dette er arrangementet for deg som vil være med å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

Rundt 1700 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager i august hvert år.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse inviterer til tre arrangement:

«Flytt mens du kan – flytt til et fellesskap»

«Det kunnskapsbaserte barnevern – er vi på rett vei?»

«Kan innovative ideelle organisasjoner bidra til å løse eldreomsorgens utfordringer?»

Arrangementene blir streamet, følg med på vår Facebook side.

Stiftelsens facebookside

FOTO: Haraldsplass Diakonale Stiftelse

Ledig vikariat som HR- og kvalitetsansvarlig ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse

By Aktuelt

Da vår HR- og kvalitetsansvarlig skal ut i permisjon til høsten, har vi et ledig spennende 100% vikariat i et år.

Vi har høye ambisjoner på HR området, og ser etter deg som er trygg i faget og som samtidig viser fleksibilitet og kan forholde deg til skiftende omgivelser for å bistå våre ledere og virksomheter best mulig. Vikariatet inngår i fellestjenestene til Haraldsplass Diakonale Stiftelse, en avdeling med variert kompetanse og dyktige medarbeidere. Arbeidsoppgavene vil være rettet mot Stiftelsen og flere av virksomhetene under Haraldsplass Diakonale Stiftelse. De aktuelle virksomhetene er Haraldsplass Serio Ung, Siljuslåtten Sykehjem, Solli DPS og Stiftelsen Domkirkehjemmet i Bergen.

HR- og kvalitetsansvarlig jobber med utvikling på HR og kvalitetsfeltet, yter lederstøtte og rådgivning innen personalmessige spørsmål og sikre profesjonalitet i alle ledd. Det er spesielt viktig at HR- og kvalitetsansvarlig er oppdatert på lovverk, tariff og interne personalrutiner, og bistår daglige ledere i virksomheten til å tilpasse driften til disse.

 

 

Les mer om stillingen med lenke til finn.no

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes

Gry Ulvedalen er rektor på Fagskolen Diakonova.

Gleder seg til oppstart av fagskolen Diakonova

By Aktuelt

Det nærmer seg studiestart ved den nye Fagskolen Diakonova.

Fagskolen Diakonova starter opp ved to studiesteder; Bergen og Oslo i august 2023.

Fagskoleutdanning er høyrere yrkesfaglig utdanning for fagarbeidere. Kompetansen du får, kan du ta i bruk direkte i arbeidslivet. For å sikre yrkesrelevansen samarbeider Fagskolen tett med næringslivet.

I disse dager sendes det ut invitasjoner til den offisielle åpningen i Bergen og Oslo. For Bergen blir det åpning 29.august i VID vitenskapelige høgskole sine lokaler på Haraldsplass Helsecampus.

Det er foreløpig 12 studenter som starter i Bergen, og 29 studenter i Oslo. Fremdeles er det ledige studieplasser, og Fagskolen tar inn fortløpende studenter.

Haraldsplass Diakonale Stiftelse er medeier i Fagskolen Diakonova, og har tatt en sommerprat med rektor Gry Ulvedalen. Hun ser frem til åpningen og til et spennende år i fagskolen.

Hvor kommer studentene fra?

Studentene som nå er tatt opp kommer fra ulike virksomheter, og fra forskjellige kommuner. Jeg er glad for at vi også har studenter fra eierne av Fagskolen Diakonova  sine virksomheter.

Er rektor klar til oppstart, og hva ser du fram til?

-Det er med stor glede og stolthet jeg ønsker studenter velkommen til oss på Fagskolen Diakonova! Som rektor er den en glede å se fram til å møte de nye studenter som har valgt å videreutdanne seg innen helsefag, en bransje som i dag mer enn noensinne trenger dyktige fagfolk. Ved å velge Fagskolen Diakonova har de valgt å bli en del av et fellesskap som er dedikert til å utvikle og øke kunnskapen og ferdighetene deres i helse- og omsorgssektoren. Jeg gleder meg til at både jeg og teamet mitt skal støtte studentene på reisen deres og sørge for at de får en utdannelse av høy kvalitet som vil forberede dem for en givende og utfordrende karriere. Så gleder vi oss til den offisielle åpningen, som skjer samtidig med at vi ønsker de nye studentene velkommen og får møte hver og en av dem personlig.

Hvorfor er Fagskolen Diakonova viktig?

Det er gledelig å se at Helsepersonellkommisjonen peker på Høyere yrkesfaglig utdanning som en del av løsningen på det fremtidige behovet for kompetanse i tjenestene. Fagskolene innehar i dag studietilbud som samsvarer godt med kompetansebehovet i helse- og omsorgstjenestene og som er relevant karrierevei for yrkesfagutdannede.

Livslang læring og muligheter for faglig utvikling er grunnleggende for å beholde fagarbeidere som fagarbeidere gjennom hele yrkeskarrieren. Intern skolering og fagutvikling på arbeidsplassen er viktig for å bygge denne kompetansen. I tillegg er fagskolens tilbud innen helsefag i stor grad rettet mot yrkesaktive som ønsker seg faglig påfyll. (NOU 2023:4 – Tid for handling)Fagskolene skal både bidra til et kompetanseintensivt arbeidsliv gjennom faglig påfyll for dem som allerede er i arbeid og skal gi muligheter for videre karrierevei for fagskoleutdannede som ønsker det. Et viktig kjennetegn med fagskoleutdanningene er at de er utviklet i nært samarbeid med arbeidslivet. Fagskoletilbudene blir i dag stadig mer relevante for arbeidsmarkedet fordi de tilbyr korte, praktiske utdanninger som arbeidslivet har behov for. Fagskolene har tradisjon for å snu seg raskt og utvikle nye utdanningstilbud i tråd med arbeidslivets uttrykte kompetansebehov. Representanter fra helsesektoren, sammen med tillitsvalgtapparatet, deltar aktivt i prosessen med å identifisere kompetansebehov og rekruttere til utdanningstilbudene.

Samtidig blir også mer tradisjonelle fagskoleutdanninger stadig mer spesialiserte, og varigheten på enkelte fagskoleutdanninger øker i takt med behovet for ytterligere faglig fordypning. Fagskolene balanserer derfor ulike behov og forventninger i et samfunn som stadig endrer seg.

Regjeringens kompetansereform har som mål at ingen skal gå ut på dato som følge av manglende kompetanse, og at arbeidslivet skal få tilgang til den kompetansen det har behov for. Fagskolene leverer fleksible og desentraliserte utdanningstilbud, tilbud som er tilgjengelige for personer som på grunn av bosted, arbeid eller livssituasjon ikke kan studere heltid ved en campus. Fagskolene har vært særlig sentrale i treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling som ble satt i gang i 2019.

Har rektor ferieplaner?

Ja, det har jeg! Denne sommerem tar vi bilen og kjører til Polen og gamle Øst-Tyskland for å feriere noen dager sammen med venner. Resten av sommeren går nok med til å planlegge for oppstart av Fagskolen og alle de tildelte prosjektene vi har vært så heldige å motta.

Lykke til med viktig arbeid i fagskolen, med oppstarten i august og god sommer!

 

FOTO: Pål A Berg, Diakonhjemmet.

Ansatte ved hovedkontoret,Haraldsplass Diakonale Stiftelse

Er du vår nye driftsoperatør?

By Aktuelt

Haraldsplass Diakonale Stiftelse er i utvikling og vekst, og nå søker vi etter en fleksibel, ryddig og initiativrik driftsoperatør/vaktmester som vil ivareta viktige drift- og servicefunksjoner i et mangfoldig arbeidsmiljø.

Vi søker etter en samfunnsengasjert person som blir motivert av stiftelsens formål «Kompetanse med hjertevarme». Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Dette er en 100 % fast stilling.

Stillingen rapporterer til eiendomssjef.

les mer om stillingen her

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes