Skip to main content

Fagskolen Diakonova starter opp høsten 2023

7. juli 2022

Fagskolen Diakonova og fagskoleutdanning i «Aktiv omsorg for eldre» er godkjent av NOKUT. Utdanningen starter etter planen høsten 2023.

I løpet av høsten 2022 skal det rekrutteres en dyktig rektor som kan bygge opp og utvikle fagskolen. Det skal også ansettes utdanningsfaglig ansvarlig, faglærere og rådgiver/administrasjonskonsulent, sier styreleder Solveig Kopperstad Bratseth.

Fagskoleutdanning i «Aktiv omsorg for eldre» er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningen skal bidra til kvalifiserte yrkesutøvere og sikre kritisk kompetanse i helse-, omsorg- og velferdstjenesten. Det er et stort behov for fagfolk innenfor helse og omsorg, både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Denne utdanningen gir muligheter til kvalifisering og utvikling av kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet.

Studenter ved Fagskolen Diakonova vil kunne tilegne seg kompetanse som gjør dem i stand til å arbeide i en helsetjeneste i stadig utvikling og endring, og som stiller omfattende krav til samarbeid på tvers av yrkesroller og tjenestenivå.

To studieretninger

Utdanningen har to studieretninger. Den ene studieretningen fokuserer på eldre personer med funksjonsendringer og begrensede ressurser pga. sykdom, skade eller generelle endringer pga. en normal aldringsprosess. Den andre studieretningen handler mer spesifikt om personer med utviklet demenssykdom. Etter avsluttet utdanning skal fagskolekandidatene kunne bidra til at eldre personer med helseutfordringer, uavhengig av sykdom og/eller lidelse, kan opprettholde et meningsfullt hverdagsliv ut fra sine forutsetninger og ønsker.

Fagskolen Diakonova har en diakonal profil. Det innebærer at utdanningen vektlegger etikk, verdier, relasjoner og enkeltindividets ønsker og behov. Fagskolen Diakonova eies av stiftelsen Det norske Diakonhjem (Diakonhjemmet), Haraldsplass diakonale stiftelse, Stiftelsen Diakonova og Ferd AS. Fagskolens hovedadministrasjon er i Oslo. I første omgang skal utdanningen tilbys ved campus Diakonhjemmet i Oslo og helsecampus Haraldsplass i Bergen.

Samarbeid på tvers

Samarbeidet med arbeids-, organisasjons- og samfunnslivet om utdanning og kompetansebygging er viktig for fagskolen.

– Fagskolen ønsker å være en sentral aktør i de regionene hvor fagskolens eiere har virksomheter. I tillegg har fagskolen ambisjoner om å utvikle seg som nasjonal aktør og være samfunnsmessig relevant og et faglig solid, tydelig verdibasert og diakonalt forankret alternativ, sier adm.direktør/forstander ved Diakonhjemmet Ingunn Moser.

Med fagskoleutdanning og bachelorutdanning i sykepleie på samme campus, og med sykehus og omsorgstjenester innenfor samme virksomhet både i Bergen og Oslo, er det unike muligheter for samarbeid på tvers av utdanning, helse- og omsorgstjenester.I tillegg arbeides det med en framtidig videregående skole med helse- og oppvekstfaglig profil på campus i Oslo. Dette gir mulighet for synergier der utdanningene kan dele på fagkompetanse, praksisfelt og tilgang på veiledning. Det kan også gi tjenestene økt tilgang på kvalifisert personale, og studenter kan bidra i utvikling og kvalitetsheving av helse – og omsorgstjenester.

– Fagskolen Diakonova kombinerer teori og praksis gjennom tette bånd til arbeidslivet, og vil bidra til økt kompetanse og kvalitet innenfor helse- og omsorgssektoren hvor kompetansebehovene vil være store i årene som kommer, sier Jørn-Henning Theis, administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Jeg håper mange vil søke en fagskole som løfter kompetanse og sentrale verdier høyt på agendaen, oppfordrer Theis.

Styreleder Solveig Kopperstad Bratseth oppfordrer arbeidsgivere og potensielle studenter til å ta kontakt for nærmere informasjon. Fagskolen Diakonova ønsker å være tett på arbeidslivet og skreddersy utdanningstilbudet til behov i tjenestene, understreker hun.

Vil du vite mer om Fagskolen Diakonova – se www.fagskolendiakonova.no

FOTO: ill.foto VID