Skip to main content

Fagskolen Diakonova bidrar til å styrke fagarbeidere i helsesektoren gjennom tildelte studieplasser i Vestland

14. mars 2023

Med tildelt driftstilskudd fra høsten 2023 skal Fagskolen Diakonova bidra til å møte behov for høyere kompetanse innen helse og omsorg.

Fagskolen Diakonova har nylig blitt tildelt driftstilskudd som tilsvarer 55 studieplasser for sitt første studietilbud Aktiv omsorg for eldre. Fagskolen søkte om midlene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og ble tildelt studieplasser til sine studiesteder i Vestland og Oslo.

Fagskolen Diakonova, studiested Bergen vil ligge samlokalisert i et unikt konsept på Haraldsplass som vil bestå av fagskole, høgskole og sykehus.

Midlene skal gi et stort løft til kvalifisering og utvikling av kompetanse som gjør studenter i stand til å arbeide i en helsetjeneste i stadig utvikling og endring.

Studiet har opptak gjennom Samordna Opptak Samordna Opptak. Søknadsfrist er 15. april.  

Tett samarbeid med arbeidslivet

Dagens helsesektor stiller omfattende krav til samarbeid på tvers av yrkesroller og tjenestenivå. Samarbeidet med helsetjenestene om utdanning og kompetansebygging er viktig for fagskolen.

Studentene ved Fagskolen Diakonova skal kunne benytte unike muligheter for samarbeid på tvers av utdanning og helse- og omsorgstjenester. Utdanningene kan dele på fagkompetanse, praksisfelt og tilgang på veiledning ved forskjellige helse- og omsorgsvirksomheter i både Oslo og Vestland.

Skapt for framtiden 

En aldrende befolkning gjør at kompetansebehovene innenfor helse og omsorg kommer til å vokse framover. Videreutdanning for fagarbeidere innen helsesektoren vil bidra til å løse situasjonen for arbeidsgivere i helsevesenet.

– Ifølge Helsepersonellkommisjonens vurdering av behovene for personell og kompetanse i helsesektoren, er måten Fagskolen Diakonova skal utdanne studenter på skapt for framtiden, sier Ulvedalen.  Kommisjonen peker på bl.a. utdanning og kompetanseutvikling som nøkler for å møte utfordringene til arbeidsmarkedet.

Studiet er bygd opp med 4 emner à 15 studiepoeng og studentene har 2 fellesemner i det første året. I det andre året velger studentene mellom to studieretninger; Aktiv omsorg for eldre personer med helseutfordringer eller Aktiv omsorg for personer med demens.

Rekruttering til helsesektoren 

Studietilbudet ved Fagskolen Diakonova er skreddersydd til arbeidsmarkedets behov og tilrettelagt slik at man kan kombinere utdanningen med jobb.

Fagskolen rekrutterer studenter nå. Ulvedalen oppfordrer arbeidsgivere og potensielle studenter til å ta kontakt for nærmere informasjon. Hun understreker at studenter som har fullført studiet Aktiv omsorg for eldre kan rekrutteres direkte ut i arbeidslivet og få utvidede ansvarsområder der de arbeider.

Om Fagskolen Diakonova:

Fagskolen Diakonova er en ideell fagskole innenfor helse og omsorg. Fagskolen har en diakonal, verdibasert, livssynsåpen og inkluderende profil. Fagskolen Diakonova eies av Stiftelsen Diakonhjemmet, Haraldsplass diakonale stiftelse, Stiftelsen Diakonova og Ferd AS.

Fagskolen Diakonova er akkreditert av NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, som akkrediterer all norsk høyere utdanning.

En fagskoleutdanning bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og er et fullverdig alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. På en fagskole arbeider man praktisk med faget. Utdanningene er organisert så man kan kombinere arbeid og studier.

 

Fagskolen Diakonova

FOTO: Astrid Aarhus Byrknes